پیدا کردن رابطه بین اعداد :35-6-17-11-12-9-7-14-24-22-23-26-33-11-4-33-3-12-20-7در صورت پیدا کردن رابطه بین اعداد ( اعداد از 35 شروع و 7 خاتمه می یابند) مبلغ سه میلیون تومان جایزه بگیرید