اساسنامه شرکت سهامی خاصهمانطور که گفتیم یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص اساسنامه سهامی خاص میباشد . این مدرک میبایست بر روی سامانه ثبت شرکتها بارگذاری شود .اساسنامه سهامی خاص معمولا دارای63 ماده و 7 تبصره میباشد . خلاصه اساسنامه بشرح زیر است : نام شرکت 2- موضوع شرکت 3- مدت شرکت 4- مرکز اصلی شرکت 5- سرمایه شرکت 6- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام 7- اوراق سهام 8- گواهینامه موقت سهام 9- غیر قابل تقسیم بودن سهام 10 – انتقال سهام با نام 11- مسئولیت صاحبان سهام 12- کاهش یا فزایش سرمایه شرکت 13- حق تقدم در خرید سهام جدید 14- مقررات مشترک بین مجامع عمومی 15- شرایط لازم برای داستن حق حضور و رای در مجامع عمومی16- محل انعقاد مجامع عمومی 17- دعوت مجامع عمومی 18- دستور جلسه 19- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی 20- وکالت و نمایندگی 21- هیات رئیسه مجمع 22-صورتجلسات 23- اثر تصمیمات 24- مجمع عمومی عادی 25- حد نصاب مجمع عمومی عادی 26- تصمیمات در مجمع عمومی عادی 27 اختیارات مجمع عمومی عادی 28- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده 29- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده 30- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 31- عده اعضای هیات مدیره 32- مدت ماموریت مدیران 33- سهام وثیقه مدیران 34- رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 35- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره 36- محل تشکیل جلسات هیات مدیره 37- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه 38 -صورتجلسات هیات مدیره 39- صورتجلسات هیات مدیره 40- اختیارات هیات مدیره 41- پاداش اعضای هیات مدیره 42- مسئولیت اعضای هیات مدیره 43- معاملات مدیرات با شرکت 44- مدیر عامل 45- صاحبان امضای مجاز 46- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس 47- اختیارات بازرس 48- مسئولیت بازرس 49- حق الزحمه بازرس 50- معاملات بازرس با شرکت 51- سال مالی 52- صورتجلسات ششماهه 53- حسابهای سالانه 54- حق مراجعه صاحبان سهام 55- اقلام ترازنامه استهلاکات 56- تقدیم ترازنامه 57- مفاصا 58- سود خالص 59- اندوخته قانونی و اختیاری 60- سود قابل تقسیم 61- انحلال 62- تصفیه 63- موارد پیش بینی نشده .روند ثبت شرکت و رویه ثبت شرکت در سامانه سازمان ثبت شرکتها به قرار زیر است :ثبت نام در سایت ثبت شرکت 2- تعیین نام 3- ارسال مدارک ثبتی از طریق پست 4- ثبت شرکت*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***