مجازات کروات، دوچرخه سواری بانوان، نحوه اصلاح موی پسران و معامله آلات موسیقی چیست؟
آيا خريد و فروش و آموزش و به كارگيرى آلات موسيقى، استفاده از كراوات، دوچرخه‏*سوارى دختران در خيابان‏*هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران جرم است؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي*گويد «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون‏ براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي*شود».
اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه درباره واژه*ها و موارد مطروحه در اين ماده نظراتي ايراد كرده است براي اگاهي عمومي جامعه فقط به بيان اين نظريات مي*پردازيم. در نظريه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراين باره آمده است: در قانون مجازات اسلامى براى خريدوفروش و آموزش و به كارگيرى آلات موسيقى مجازاتى تعيين نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمي*آيد. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسيقى تعيين مجازات از طرف حاكم شرع براى فروشنده يا خريدار يا آموزش‏ دهنده خلاف قانون خواهد بود.

هم*چنين در نظريه 6087/ 7- 4/ 10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمينى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعيين كيفر و تعزير اشخاص را براى اعمالى كه قانونا كيفرى از براى آنها مقرر نشده است ندارند.
در نظريه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نير آمده است: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات‏*ها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخه‏*سوارى دختران در خيابان‏*هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانونا جرم تلقى نمي*شوند.

هم*چنين نظريه 5669/ 7- 17/ 7/ 1382 بيان مي*دارد: قاضى مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهى مراجعه كند.

نظريه 559/ 7- 31/ 1/ 1384 نيز مي*گويد: قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى مورخ 18/ 10/ 1363 آن ارتباطى با اشخاصى كه در مراحل تحقيقات مقدماتى از اعلام هويت واقعى خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفى مي*نمايند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصى است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براى اخذ شناسنامه يا گواهى رسمى اظهارى بر خلاف واقع مي*نمايند و چون در قوانين جارى براى اشخاصى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى براى فرار از مجازات از عنوان هويت واقعى خوددارى مي*كنند مجازاتى تعيين نشده است بنابراين، موضوع فاقد وصف جزايى است و قابل تعقيب نيست مضافا به اين‏كه اتهام متوجه شخص دستگير شده و مرتكب جرم است چه خود را «الف» معرفى نمايد و چه «ب». حكم صادره نيز به همين نحو در مورد شخص دستگير شده قابل اجراء است.