یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز میباشد اظهارنامه ثبت شرکت مخصوص سهامی خاص میباشد . مواردی که در اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص میباشد موارد زیر است :سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراداره کل ثبت شرکتها 1- نام شرکت .............سهامی خاص 2- هویت کامل سهامداران : شامل مشخصات شناسنامه ای و آدرس محل اقامت سهامداران . 3- موضوع شرکت : در این قسمت موضوع شرکت قید میگردد . 4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک : حداقل سرمایه ثبتی میبایست یک میلیون ریال میباشد . 5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام ..... سهم ..... ریالی با نام/ بی نام تقسیم شده است .6- میزان تعهد هر یک از موسسن و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانیگی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است . مثلا آقا/ خانم ...... دارنده ...... سهم که ........ ریال پرداخت گردیده ............ ریال در تعهد میباشد .( برای کلیه سهامداران با همین نحو نوشته میشود ) که مبلغ ....... ریال بحساب جاری ....... بانک ..... شعبه ...... واریز . بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد .7- مرکز اصلی شرکت : در این قسمت آدرس اصلی شرکت شامل نام شهر و بقیه آدرس قید میگردد . 8- مدت شرکت از تاریخ ثبت ............ به مدت نامحدود 9- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند مثلا آقا/ خانم .................. بسمت رئیس هیات مدیره و آقا / خانم............... بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقا/ خانم ..... بسمت مدیر عامل . حق امضای کلیه اوراق بها دار و تهد آور از قبیل سفته بروات و چک .................... با مهر شرکت معتبر است .نام مدیر عامل و اخنیارت وی که در اساسنامه پیش بینی شده است . 11- بازرسان اصلی و علی البدل 12- محل شعب شرکت دذ صورتی که دارای شعبه ایت نام محل شعبه قید گردد و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود . 13- اساسنامه شرکت مشتمل بر ......... ماده و ............. تبصره میباشد که جلسه مورخ ........... موسسین شرکت به نصویب رسیده است ..محل امضای شرکا و موسسینهمانطور که گفتیم این مدرک نیز به سازام ثبت شرکت ارائه میگردد .نحوه ثبت شرکت در مقالات قبلی ذکر گردید .*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***