شرکت کار در ارتفاع ویونا کلیه پروژه های صنعتی ، دریایی ، فراساحلی و ساختمانی در زمینه کار در ارتفاعتخلیه ، بازرسی و شارژ انواع راکتورجوشکاری ، تعویض و نصب قطعات مختلف صنعتی در ارتفاععایق کاری