چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند؟کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.-دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند (مدارک لازم فقط پاسپورت شرکاء)- چند شرکت باهم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند (Joint Venture) (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت + کپی مدارک هویتی نمایندگان آنها)منبع : چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند؟redirect.php?a=companyregister.irثبت شعبه ی شرکت خارجینتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکتاتحادیه ی بین المللی برای ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاریتشریفات ثبت شرکتثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری