آیا یک نفر می تواند به تنهایی شرکت ثبت نماید؟در ایران شرکتهای مسئولیت محدود می بایست حداقل از 2 نفر، سهامی خاص از 3 نفر، سهامی عام از 5 نفر، و شرکتهای تعاونی از 7 نفر تشکیل شوند.نکته 1 : در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.نکته 2 : شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد و شرکت سهامی خاص می تواند توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره شود و می بایست دو نفر بازرس داشته باشد که با هیئت مدیره هم فامیل نباشند.منبع : آیا یک نفر می تواند به تنهایی شرکت ثبت نماید؟redirect.php?a=companyregister.ir__________________موضوعات مرتبطثبت شعبه ی شرکت خارجینتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکتاتحادیه ی بین المللی برای ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاریتشریفات ثبت شرکتثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری