فروشنده زمان معامله ازارائه شماره اقتصادی امتناع کندتبصره ۱-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.منبع :فروشنده زمان معامله ازارائه شماره اقتصادی امتناع کندثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص-kiasabt.comredirect.php?a=kiasabt.comتعریف شرکت مدنیتعریف شرکت تجاریجستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاعناصر تشکیل دهندۀ شرکتعلل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود