redirect.php?a=marmarmagazine.com/اين شهر در واقع وابسته به شهر مقدس ( Antioch – آنتي اوچ) بوده و در كنار رودخانه( Asi – آسي) (Orontes )و در دشتي حاصلخيز در ميان كوهستانهاي بزرگ قرار گرفته است. آنتاكيا به عنوان شهري كه در دوران روميان پايتخت سلجوقيان بوده و به دليل رونق بازرگاني موجود دراين شهر در واقع وابسته به شهر مقدس ( Antioch – آنتي اوچ) بوده و در كنار رودخانه( Asi – آسي) (Orontes )و در دشتي حاصلخيز در ميان كوهستانهاي بزرگ قرار گرفته است. آنتاكيا به عنوان شهري كه در دوران روميان پايتخت سلجوقيان بوده و به دليل رونق بازرگاني موجود در آن كه به نوبه خود موجبات پيشرفت اين شهر را فراهم آورده بعنوان اولين شهري كه واژه مسحيت در آن مطرح گرديد از جايگاه خاصي برخوردار است. آن كه به نوبه خود موجبات پيشرفت اين شهر را فراهم آورده بعنوان اولين شهري كه واژه مسحيت در آن مطرح گرديد از جايگاه خاصي برخوردار است.redirect.php?a=marmarmagazine.com/