مکانیـزم عمـلکرد لودسل بر اساس تغـییرات طول ناشی از وارد شدن بار می باشد که سبب تغییر خروجی آن می شود. این وسـیله فشار وارده از سوی جسم و مـوارد مورد نظر را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و این امکان را به وجود می آورد که لودسل به وسیله آن وزن دقیق مواد را بدست آورد. در لغت به معنای سلول وزن،* وزن سنج یا حسگر بار است. لودسل یا Load Cell یک نوع حسـگر الکترونیکی برای اندازه گیری وزن و نـیرو است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد . این محـصول تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ براساس وزن بار وارده حس کـرده و آن را به نـشان دهنده الکتـرونیـکی یا اندیکاتور منتـقل می نماید . هر کدام از این انواع با کلاس های مختلفی تقـسیم می شود . هر لـودسل دارای مشخصاتی نـظیر کلاس ارائه شده می باشد ، کلاس هر لودسل بیانگر موارد مختلفی از جمله دقت، ظرفیت و تعدد قسمت های تقسیم شده بر حسب استاندارد است. لودسل های مـرغوب و دقیـق دارای استـاندارد OIML جـهانی می باشـند که این اسـتاندارد مـبین کیـفیت و دقت ساخت این محصول است . بنابر این عملیات سنجش وزن بوسیله لودسل هایی که فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود . پارامـترهای مـهمی در شـناسایی و مقـایسه قابـلیـت های یک لـودسل وجـود دارد کـه از آن جـمله می تـوان به : حد ایـمـن بـار الکتریکی، حداکثر بار ایمن(مکانیکی)، محدوده دمای صحیح شده، گستره درجه حرارت کاری، گستره درجه حرارت انبار، گستره ولتاژ ورودی تحریک، حداقل مقدار قابل اندازه گیری، مقاومت اهمی ورودی ،مقاومت اهمی خروجی و… اشاره نمود .