سلام میخواستم از مدیر این سایت بخواهم ک انجمن رو ب روز رسانی کند وی چت هم ب انجمن اضافه کنید می خواستم ازمدیر بخوام ک ی فکری برای این انجمن بکنن و ی مسابقه ای برای انجمن بگذارن وازافرادی ک وضع مالی بهتری دارن بخواهید ی جوایزی ب این افرادی ک بیشتر پست گذاشت بدهن اگر ب چند انجمن سربزنید متوجه میشید ک چقدر این انجمن عقب هستش