مشترکات و تفاوت های بین شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود - سامان ثبتتعداد شرکا:در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفراست در حالیکه برای ثبت شرکت سهامی خاص به سهامداران حداقل 3 نفرسهامدار نیاز می باشند .حداقل سرمایه برای ثبت در هر دو گونه شرکت ها چه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35% دریکی از شعب بانکها به ودیعه گذاشته می شود و 65% درتعهد سهامداران می باشد.برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه به مدیر عامل شرکت تحویل می شود ولی نیازی به ارائه گواهی بانکی برای ثبت شرکت نمی باشد.به عبارتی مدیر عامل فقط اقرار با دریافت کل سرمایه شرکت می کند.از شرایط اصلی ثبت شرکت سهامی خاص باید به انتخاب اجباری بازرس اصلی و علی البدل اشاره کرد در حالیکه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدودانتخاب بازرس اختیاری است.در شرکت سهامی خاص مدت مدیریت حداکثر دو سال می باشد که پس از آن قابل تمدید است ولی در شرکت با مسئولیت محدود این امکان وجود دارد که مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند یا اینکه در صورت تمایل بازه زمانی برای دوره مدیریت در اساسنامه شرکت تعریف کرد.در شرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی است ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.درشرکت سهامی خاص شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.درشرکت سهامی خاص مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد ولی مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود. که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد.افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در اختیاری است.در شرکت با مسئولیت محدود ،سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.در شرکت سهامی خاص مدیران بایستی سهامدار باشند یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند. در شرکت با مسئولیت محدود از بین شرکاء یا از خارج به صورت موظف یا غیر موظف انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء ودر شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام، تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.در شرکت با مسئولیت محدود حق رای به نسبت سرمایه است ولی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام خواهد بود .در شرکت با مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکاء صورت می گیرد، شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. در شرکت سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود...... ادامه مقالات در سامان ثبتمنبع: سامان ثبت - [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]