در اين روش از پروفيل هاي معمول فولادي بصورت ستونهاي پيوسته كه درون خاك فرو برده مي شوند استفاده مي گردد كه تا عمق كف گود اجرا خواهند شد. فاصله بين المانها بين 2 الي 4 متر مي باشد بطوريكه بتوان فضاي بين آنها را با الوارهاي چوبي (لارده چيني) پرنمود. در اين روش از مهارهاي كششي به منظور حفاظت جانبي گود استفاده مي شود و اتصال ما بين ستونها توسط ميل مهارها و جوشكاري انجام مي شود.مهاربندي توسط سپر كوبيدر اين روش صفحات فلزي داخل خاك و جداره گود توسط چكش پنوماتيك و با استفاده از لرزش كوبيده مي شوند و با انواع اتصالات بين خود به يكديگر متصل شده و يك جداره پيوسته را تشكيل مي دهند از مزاياي اين روش راحتي در كوبيدن ـ نصب و بيرون كشيدن آنها به ديگر روشها برتري داشته و مصالح آن مجدداً قابل استفاده در پروژه هاي ديگر مي باشد، همچنين در اين روش به المانهاي افقي و مايل كمتري نياز مي باشد.بنابراين محدوديت هاي اشغال فضاي داخل گود كمتر وجود دارد . ليكن از جمله معايب اين روش وابستگي به نصب سپرهاي فلزي مي باشند كه در محيط هاي شهري بدليل وجود تاسيسات زيربنايي شهري و ايجاد لرزش و صداي ناشي از كوبش سپرها محدوديت هايي را بوجود مي آورد. همچنين كوبيدن سپرها در زمين هاي سنگي و يا خاكهاي بسيار متراكم به سختي انجام پذير است و در زمين هاي با شرايط بالا با محدوديت مواجهه مي گردد. مهار بندي توسط شمع هاي درجايكي از روشهاي متداول در پايداري و حفاظت جداره ها با شرايط متنوع اعم از زمين سخت و سست و نرم استفاده از شمع هاي درجا مي باشد و در برخي موارد علاوه بر ايفاي نقش حفاظت جانبي نقش آب بندي را نيز انجام مي دهد و همواره درصورت نياز بار قائم نيز تحمل مي كند .منبع : redirect.php?a=sepidsanaat.com/