مرور الزامات ایزو 14001 ویرایش سال 2015 بخش دومارسال شده در ژانویه 6, 2016, در دسته*بندی نشدهسری یادداشت هایی از دکتر علی مبارکی مدیر عامل ICS ایران3 اصطلاحات و تعاریفبرای مقاصد این مدرک اصطلاحات و تعاریف زیر کاربرد دارد:3-1 اصطلاحات مرتبط با سازمان و رهبری3-1-1 سیستم مدیریتمجموعه ای از عناصر به هم مرتبط یا در تعاملِ یک سازمان (3-1-4) برای استقرار خط مشی ها و اهداف (3-2-5) و فرآیندها (3-3-3-5) برای دست یابی به آن اهداف.یادآوری ۱: یک سیستم مدیریت، می تواند یک یا چند رشته را مورد نظر قرار دهد (مانند مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای، انرژی و مالی)یادآوری ۲: عناصر سیستم شامل ساختار سازمانی، نقش ها و مسئولیت ها، طرح ریزی و عملیات ، ارزیابی عملکرد و بهبود.یادآوری ۳: دامنه کاربرد سیستم مدیریت می تواند شامل تمام سازمان، عملکردهای مشخص و شناسایی شده سازمان، بخش های مشخص یا شناسایی شده سازمان یا یک یا چند عملکرد از گروهی از سازمان ها باشد.3-1-2 سیستم مدیریت زیست محیطیبخشی از سیستم مدیریتی (3-1-1) مورد استفاده برای مدیریت جنبه های زیست محیطی (3-2-2)، تامین الزامات قانونی(3-2-9) و درنظر گرفتن ریسک ها و فرصت ها (3-2-11).۳-1-3 خط مشی زیست محیطینیات و جهت گیری های یک سازمان (3-1-4) مرتبط با عملکرد زیست محیطی (3-4-11) که رسماَ توسط مدیریت ارشد(3-1-5) بیان شده است.3-1-4 سازمانفرد یا گروهی از افراد که عملکرد خودشان را به همراه مسئولیت ها، اختیارات و ارتباطات جهت دست یابی به اهداف (3-2-5) را دارند.یادآوری ۱: مفهوم سازمان شامل یک تاجر تنها، شرکت، شرکت سهامی (بزرگ) ، بنگاه، تجارتخانه، مرجع صلاحیت دار قانونی، شراکت، خیریه یا موسسه، یا بخش یا ترکیبی از آنها که چه به پیوسته باشند چه نه، خصوصی یا عمومی می باشد اما محدود به این موارد نمی شود.3-1-5 مدیریت ارشدفرد یا گروهی از افراد که یک سازمان را هدایت و کنترل کرده و در بالاترین سطح هستند.یادآوری ۱: مدیریت ارشد قدرت محول کردن اختیارات و ارائه منابع در درون سازمان را داراست.یادآوری ۲: چنانچه دامنه سیستم مدیریتی (3-1-1) تنها بخشی از یک سازمان را پوشش دهد، آنگاه مدیریت ارشد به آنهایی که آن بخش از سازمان را هدایت و کنترل می کنند، اشاره می نماید.3-1-6 طرف ذی نفعفرد یا سازمانی (3-1-4) که می تواند بر یک تصمیم یا فعالیت تاثیر بگذارد یا از آن تاثیر پذیرد یا خودش استنباط نماید که تاثیر می پذیرد.مثال: مشتریان، جوامع، تامین کنندگان، وضع کنندگان مقررات، سازمان های غیر دولتی، سرمایه گذاران و کارکنانیادآوری ۱: عبارتِ «خودش استنباط نماید که تاثیر می پذیرد» به معنی استنباطِ شناخته شده برای سازمان است. 3-2 واژگان مرتبط با طرح ریزی3-2-1 محیط زیستمحیطی که شامل هوا، آب، زمین، منابع طبیعی، گیاهان[1]، جانوران[2]، انسان ها و تعامل آنها با هم که در آن سازمان (3-1-4) فعالیت می نماید.یادآوری ۱: محیط می تواند از درون یک سازمان تا سیستم محلی، منطقه ای و جهانی گسترش یابد.یادآوری ۲: محیط با واژگان تنوع زیستی، زیست بوم[3]، اقلیم یا دیگر ویژگی ها توصیف شود.3-2-2 جنبه های زیست محیطیعنصری از فعالیت ها یا محصولات و خدمات یک سازمان (3-1-4) که با محیط زیست تعامل دارد یا می تواند تعامل داشته باشد.یادآوری ۱: یک جنبه زیست محیطی می تواند منجر به یک یا چند پیامد زیست محیطی (3-2-4) شود. یک جنبه زیست محیطی بارز آن جنبه ای است که یک یا چند پیامد زیست محیطی بارز دارد یا می تواند داشته باشد.یادآوری ۲: جنبه های زیست محیطی بارز را سازمان با استفاده از یک یا چند معیار، تعیین می نماید.3-2-3 وضعیت زیست محیطیحالت یا ویژگی محیط زیست آن گونه که در آن نقطه زمانی تعیین شده است(3-2-1).3-2-4 پیامد زیست محیطیعبارتست از تغییر در محیط زیست (3-2-1) چه نامطلوب چه سودمند، سرتاسری یا بخشی، حاصل از جنبه های زیست محیطی (3-2-2) سازمان (3-1-4)3-2-5 هدفعبارتست از نتیجه ای که به دست می آید.یادآوری ۱: یک هدف میتواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.یادآوری ۲: اهداف می توانند به چند زمینه مختلف مرتبط باشند (مانند اهداف مالی، بهداشتی و ایمنی، و زیست محیطی) و می تواند در سطوح مختلف اعمال گردد (همانند استراتژیک، سازمانی ، پروژه ای ، محصولی ، خدمت و فرآیندی (3-3-5))3-2-6 هدف زیست محیطیهدف (3-2-5) تنظیم شده توسط سازمان (3-1-5) سازگار با خط مشی محیط زیستی (۳-۱-۳) آن.3-2-7 پیشگیری از آلودگیبهره گیری از فرآیندها (3-3-5)، فعالیت ها، تکنولوژی، مواد، محصولات، خدمات یا انرژی برای اجتناب، کاهش یا کنترل (به طور جداگانه یا ترکیب با یکدیگر) انتشار یا تخلیه[4] مشخص هر گونه آلاینده یا پسماند به منظور کاهش پیامدهای زیست محیطی (3-2-4) نامطلوب.یادآوری ۱: پیشگیری از آلودگی می تواند شامل کاهش یا حذف منبع[5]، تغییر فرآیند، محصول یا خدمت، استفاده کارا[6] از منابع، جایگزینی مواد و انرژی، باز-استفاده[7]، بازیابی[8]، بازیافت[9]، احیا[10] یا درمان[11] باشد.3-2-8 الزامنیاز یا انتظاری بیان شده که عموماَ مقرراتی است یا به طور تلویحی بیان می شود.یادآوری ۱: «عموماَ تلویحی بیان شده[12]» یعنی این که کاری عرفی[13] یا مشترک برای سازمان (3-1-4) و طرف های ذی نفع (3-1-6) که که این نیاز یا انتظار به طور تلویحی بیان می شود.یادآوری ۲: یک الزام مشخص شده آن الزامی است که بیان می شود به عنوان مثال در قالب اطلاعات مدون (3-3-2).یادآوری ۳: الزاماتی به غیر از الزامات قانونی هنگامی مقرراتی می شوند که سازمان تصمیم می گیرد که با آنها تطابق یابد.منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]