۴-۴ سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن۴-۴-1 سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیندهای موردنیاز و تعاملات بین آنها را در تطابق با الزامات این استاندارد بین المللی “استقرار ” ، ” اجرا ” ، ” حفظ” و به طور مداوم “بهبود” دهد.سازمان باید فرآیندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان تعیین نموده و باید:الف) ورودی های الزامی و خروجی های مورد انتظار از این فرآیندها را تعیین نماید،ب) توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین نماید،ت) معیارها و روش های مورد نیاز (شامل پایش، اندازه گیری و شاخص های عملکرد مرتبط) را برای اطمینان از عملیات و کنترل اثربخش این فرآیندها تعیین کرده و به کار گیرد،ث) منابع موردنیاز برای این فرآیندها را تعیین کرده و از دسترس پذیری آنها اطمینان یابد،ج) مسئولیت ها و اختیارات هر فرآیند را تعیین و واگذار نماید ،ح) ریسک ها و فرصت ها را آن گونه که در انطباق با الزامات بند 6-1 تعیین شده اند درنظر گیرد،خ) این فرآیندها را ارزیابی کرده و برای اطمینان از این که این فرآیندها به نتایج موردانتظار دست می یابند، تغییرات مورد لزوم را اعمال نماید.د) فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد.۴-۴-2 در موارد ضروری، سازمان باید:الف) اطلاعات مدون برای پشتیبانی از عملیات این فرآیندها را نگهداری(maintain) نماید،ب) اطلاعات مدون را برای اطمینان از این که این فرآیندها آن گونه که طرح ریزی شده ، اجرا نیزمی شوند را نگهداری(retain) نماید. 5 رهبری ۵-1 رهبری و تعهد ۵-1-1 کلیاتمدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود در خصوص سیستم مدیریت کیفیت را از طریق موارد زیر اظهار نماید:الف) به عهده گرفتن مسئولیت در برابر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت،ب) اطمینان از این که خط مشی کیفی و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت ، استقرار یافته و با بستر و جهت گیری استراتژیک سازمان سازگار می باشند،ت) اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسب و کار سازمان،ث) ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر ریسک بنیان،ج) اطمینان از این که منابع موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت در دسترس می باشند،ح) اعلام اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت،خ) اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد انتظار دست می یابد،د) بکارگماری ، هدایت و پشتیبانی کارکنان با هدف کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت،ذ) ترویج بهبود،ر) پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات رهبری خود آن گونه که برای حوزه های مسئولیت آنان کاربرد دارد.یادآوری: ارجاع به «کسب و کار» در این استاندارد بین المللی را می توان به صورت گستره فعالیت هایی که برای مقاصد وجودی سازمان نقش اساسی دارند، چه سازمان عمومی، خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد، تفسیر نمود.منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]