چکیده:بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهایی که ابعاد آنها نسبت به طول موج خیلی بزرگ می باشد طیف وسیعی از مسائل ، از انتشار در ادوات نوری تا ارتباط های مخابراتی بیسیم در فواصل طولانی را در بر میگیرد. محدودیت عمدة روشهای موجود مثل ردگیری اشعه برای حل مسائل انتشار در محیطهای با ابعاد خیلی بزرگتر از طول موج در زمان شبیه سازی و حافظه مورد نیاز است. در این رساله روشی جدید برای بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا در محیطهای با ابعاد خیلی بزرگتر از طول موج ارائه شده است که هزینة محاسباتی آن بسیار کمتر از روشهای مرسوم حل اینگونه مسائل است. روش پیشنهادی بر اساس ردگیری انتشار پرتو گاوسی برداری سه بعدی بنا نهاده شده است. پرتو گاوسی یک حل معادله هلمهولتز پاراکاسیال است. انتشار امواج میلیمتری در محیط شهری دستة مهمی از مسائل انتشار در ابعاد بزرگ است. کاربرد امواج میلیمتری برای ارتباطهای کوتاه برد و پهن باند آینده از هماکنون مورد توجه محققان حوزههای مخابرات نظامی و شهری است. م به همین دلیل با تاکید بر کلی بودن روش پیشنهادی انتشار به وسیلة ردگیری پرتو گاوسی در محیطهای خیالی بزرگ نسبت به طول موج ، در نتایج عددی به این دسته از مسائل بیشتر توجه خواهیم نمود. در این رساله تمرکز اصلی بر سه موضوع زیر متمرکز می گردد: بسط میدان الکترومغناطیسی بر حسب پرتوهای گاوسی ،بررسی تفرق پرتو گاوسی در برخورد به یک لبه ،ایجاد الگوریتم و کد برنامه برای ردگیری پرتو گاوسی برای بررسی انتشار در محیطهای پیچیده با ابعاد خیلی بزرگ نسبت به طول موج.انجام پایان نامهپیش از هر چیز باید بتوانیم میدان الکترومغناطیسی منتشر شده از آنتن فرستنده را بر حسب پرتوهای گوسی بسط دهیم. برای این کار از حالت خاصی از بسط شناخته شدة گابور استفاده می کنیم به طوریکه اندازة کمر پرتوهای گاوسی حاصل بسیار بزرگتر از ابعادر وزنة آنتن باشد. استفاده از چنین بسطی در حالت سهبعدی برای اولین بار در این رساله صورت می گیرد. پس از مشخص شدن پرتوهای اولیه باید بتوان اثر بازتابش و تفرق پرتوها را در برخورد به موانع در نظر گرفت. در فصل سوم این رساله یک الگوریتم تلفیقی و ابتکاری برای در نظر گرفتن اثر تفرق پارتوگوسی در برخورد به یک لبة امپدانسی ارائه شده است. برای خاظ بازتابش پرتو گاوسی از نتایج کارهای انجام شده موجود بهره بردهایم. پایان بخش رساله، ارائة نتایج عددی الگوریتم ارائه شده ردگیری پرتو گاوسی در پیش بینی انتشار امواج فرکانس بالا در محیطهای ساده شهری است . نتایج عددی نشان میدهند که روش ارائه شده علاوه بر دقت مطلوب صرفه جویی زیادی در هزینه های محاسباتی به دست داده است.کلیدواژه ها:ردگیری پرتو گوسی،انتشار امواج الکترومغناطیسی ،انتشار امواج میلیمتری،انتشار در محیط شهری،روش عددی در الکترومغناطیس،تفرق پرتو گوسی،بسط گابور.