تکنولوژی VCA در دوربین مداربسته ازتحلیل فراداده ها امکان پذیر شده مثلا : شماره پلاک ، سرعت اشیاء ، مکان و سایز قرار گرفتن یک شیئ در تصویر فراداده ها شامل اطلاعاتی هستند که محتوای یک تصویر راتشریح میکند زیرا کیفیت انها ، به دلیل اینکه داده ها بابت تجزیه و تحلیل می باشد مهم است .درمرحله اول باید خود اشیاء وصف شوند .مرحله دوم دقت فراداده ها مهم است مثل تشخیص خودکار شماره پلاک . اشتباه تعریف کردن سایز اشیاء برای اطلاعات VCA دوربین مداربسته موجب تخمین اشتباه خواهد شد زیرا ممکن است هرشخص ویا هرشیئ بزرگتر ازسایز تعریف شده وارد منطقه تعریف شده شود بدون اینکه هشداری دریافت شود .درمرحله سوم جنس داده مهم است . محل قرارگیری یک شئ درتصویر بابت سیم هشدار کافی است . تحلیل موقعیت یک شخص درطول زمان میتواند بسته به حرکت شخص و نوع تحلیلی که انجام میشود باعث هشدار درمحیط و یا هشدار تاخیر شود .فراداده هایی که شامل اطلاعات جغرافیایی شخص باشند توانایی این تشخیص رادارد که تشخیص دهد یک ماشین درحال حرکت با سرعت زیاد است ویا یک انسان درحال دویدن . درصورت بهره برداری ازامکانات امنیتی قوی ورود ناگهانی یک موردی که ازقبل برنامه ریزی شده است میتواند به سرعت تشخیص داده شود به شرطی که سیستم برای ورود اشخاص به یک محیط ازقسمتهای متفاوت در یک زمان واحد اعلام هشدار نماید .منبع : redirect.php?a=parsspadana.com/