روش تبادل یونیاین روش نیز همانند جذب سطحی جزء فرایند های فیزیكی و شیمیایی به حساب می آید، كه در آن یك یون از فاز جامد با یك یون در فاز آبی جایگزین می شود. این فاز جامد در واقع رزین های تبادل یون هستند. برای ایجاد تبادل یون آب به صورت مداوم از بستر رزینی عبور می كند. زمانی كه كلیه ی مكان های فعال رزین با یون یا یون های مورد نظر اشباع می شوند رزین از كار می افتد. در این نقطه باید رزین احیا شود. پارامتر های زیادی در كارایی استفاده از این روش تآثیر گذار هستند كه از این میان می توان به PH، یون های رقیب، نوع رزین، آلكالینیتی، و میزان آرسنیک موجود در آب اشاره كرد. زمانی كه از رزین های قلیایی قوی نوع كلراید برای حذف آرسنیک از آب استفاده می شود در PH بین ۸ تا ۹ واكنش از نوع آرسنات كلراید رخ می دهد. معمولا برای حذف آرسنیک از رزین های قلیایی قوی استفاده می شود.روش های غشایی برای روش های حذف آرسنیکیكی دیگر از روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی استفاده از روش های غشایی نظیر اسمز معكوس می باشد. در این روش با استفاده از ممبرین ها یا همان غشاها آرسنیک موجود در آب حذف می گردد. شكل و مشخصات شیمیایی آرسنیک نقش مهمی در حذف آن به روش غشایی بازی می كند. غشا همچنین می تواند آرسنیک را از طریق جذب بر روی سطح حذف نماید. آزماش های زیادی برای بررسی نحوه ی حذف آرسنیک توسط انواع ممبرین ها انجام شده است.الف: میكروفیلتراسیونتوانایی روش میكروفیلتراسیون برای حذف آرسنیک وابستگی بسیار زیادی به توزیع اندازه ی ذرات حامل آرسنیک در آب سطحی دارد. اندازه ی حفرات MF برای دفع آرسنیک حل شده یا كلوییدی بسیار بزرگ می باشد. با این حال با استفاده از میكروفیلتراسیون می توان ذرات بزرگتر شامل آرسنیک را حذف كرد. به صورت معمول آب های زیر زمینی دارای كمتر از ۱۰ درصد آرسنیک به صورت ذره ای می باشند در حالی كه آب های سطحی می توانند از ۰ تا ۷۰ درصد شامل این نوع ارسنیک باشند. به منظور افزایش بازده حذف آرسنیک با روش میكرو فیلتراسیون می توان این روش را با روش انعقاد تركیب كرد. از آنجایی كه مكانیزم حاكم در روش میكروفیلتراسیون، مكانیزم غربال مولكولی است پس توزیع اندازه ی حفرات نقش بسیار پر رنگی در این روش ایفا می كند.ب: الترافیلتراسیوناین روش نیز همانند روش میكروفیلتراسیون بر مبنای اندازه ی حفره ها می باشد و شاید تأثیر زیادی در حذف آرسنیک از آب های زیر زمینی نداشته باشد. اما از این روش برای حذف آرسنیک كلوییدی یا ذره ای می توان استفاده كرد. اما با این حال این روش نسبت به روش میكروفیلتراسیون برای حذف آرسنیک از آب های سطحی كارایی بهتری نشان می دهد. تحقیقات اخیر نشان می دهد كه دفع الكتریكی ممبران UF نقش مهمی در حذف آرسنیک ایفا می كند.ج: نانو فیلتراسیونبا استفاده از ممبران های نانو فیلتراسیون می توان به صورت قابل توجهی میزان آرسنیک محلول در آب را كاهش داد. ممبران NF قابلیت حذف یون های با بیش از یك بار نظیر Ca2+ و Mg2+ را دارد. اما نمی توان با استفاده از ممبران های نانوفیلتراسیون میزان یون های تك بار را كاهش داد. به لحاظ محدودیت های اندازه ی حفرات ممبران های نانوفیلتر این ممبران ها قابلیت حذف آرسنیک را دارا می بشاند. از این رو تكنولوژی نانوفیلتراسیون یكی از روش های مؤثر در حذف آرسنیک آب های زیر زمینی می باشد. استفاده از روش ننوفیلتراسیون برای آب های سطحی بایست با پیش تصفیه های مناسب صورت گیرد.د: اسمز معكوسیكی از قدیمی ترین روش های غشایی استفاده از ممبران های اسمز معكوس می باشد. این ممبرین ها قابلیت حذف بیشتر یون ها را با درصد بالا دارند. خروجی دستگاه های اسمز معكوس نزدیك به آب خالص می باشد. یكی از مؤثر ترین روش ها در حذف آرسنیک استفاده از ممبران های اسمز معكوس می باشد و می توان با این روش درصد بسیار بالایی از آرسنیک موجود در آب های زیر زمینی را حذف كرد.منبع : redirect.php?a=osmahabco.com/