تقسیم دارایی شرکت قانون تجارت مقرراتی را در مورد تقسیم دارایی شرکت، میان شرکت، میان شرکا پیش بینی کرده است؛ از جمله این قوانین که می توان آن قسمت از دارایی شرکت را که در مدت تصفیه لازم نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم کرد(قسمت اول ماده 211 ق.ت) یا این قاعده که تقسیم توسط متصدی تصفیه انجام می شود(ماده 207 ق.ت) و او باید حساب شرکا را نسبت به یکدیگر و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر، معین کند(ماده 212 ق.ت). بنابر آنچه گفته شد دربارۀ طریق تقسیم باید قواعد عام حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع قواعد تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره، ذکر دو نکته اساسی ضروری است... ادامه مقالات ثبت شرکت - ثبت برند - در کیا ثبت لینک منبع : کیا ثبت - [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]