شرکت فناوری اطلاعات با مصوبه شماره /1901 شورای عالی اداری در تاریخ 82/4/24 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه*های مخابراتی راه اندازی شد. در این شرکت، مجموعه سیستم*های مخابراتی از جمله ایستگاه*های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز مایکروویو بین شهری و بین*الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، مراکز سوئیچ راه دور (sc، pc) و بین*الملل(ISC) که ظرفیت انتقال و راهیابی و ترافیک بین*شهری و بین*الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه*های مختلف اعم شرکتهای از دولتی و خصوصی را تامین‎ می‎‎‎کند. هــدف از تشکیــل شرکت فناوری اطلاعات؛ ایجاد، توسعه، سامــاندهی، نظارت، تامین، مدیــریت، نگهداری و بهره*برداری شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور و ارائه خدمات ارزش افزوده‎ می‎‎‎باشد. این امر با استفاده از فناوری*های جدید ارتباطی در قالب برنامه*های مصوب، طرح*ها و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران در زمینه نظارت، تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی و تصویب طرح*های جامع مخابراتی شرکت صورت‎ می‎‎‎گیرد.ثبت شرکت فناوری اطلاعاتشرکت فناوری اطلاعات نیز همچون سایر شرکتها نیازمند ثبت در اداره ثبت شرکتها‎ می‎‎‎باشد. این امر نیازمند طی نمودن مراحل و شرایطی‎ می‎‎‎باشد که در زیر به شرح هر یک‎ می‎‎‎پردازیم:-داشتن حداقل سه نفر عضو به همره دو نفر بازرس الزامی است. لازم به ذکر است که بازرسین نباید از میان اعضا انتخاب شوند.-حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت فناوری اطلاعات یک میلیون ریال‎ می‎‎‎باشد.-پروسه زمانی برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات 20 روز کاری‎ است.-برای تشکیل شرکت، 35 درصد سرمایه شرکت باید نقدا پرداخت گردد. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات-ارائه شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی برابر اصل-ارائه اصل گواهی عدم سوء سابقه-ارائه اقرارنامه به همراه امضا مدیر شرکت-در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت، ارائه مجوز الزامی است-چنانچه رویه اداری از طریق نماینده قانونی انجام‎ می‎‎‎شود، ارائه وکالتنامه محضری الزامی‎ می‎‎‎باشد.-ارائه شرکتنامه، اساسنامه و سایر مدارک مربوط به تشکیل شرکت فناوری اطلاعات رویه اداری ثبت شرکت فناوری اطلاعاتثبت شرکت فناوری اطلاعات در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت‎ها‎‎ و در شهرستان‎ها، توسط اداره ثبت مرکزی انجام‎ می‎‎‎شود.-متقاضی باید به اداره مربوطه مراجعه، تمامی مدارک مذکور را ارائه دهد و پس مشخص شدن میزان هزینه حق الثبت توسط حسابدار، مبالغ مورد نیز را پرداخت نماید. هزینه‎ها‎‎ی تعیین شده در بانک ملی پرداخت و رسید آن را به قسمت حسابداری تحویل دهد.-متقاضی باید نام‎ها‎‎یی که برای شرکت برگزیده است را ضمیمه پرونده نماید. کارشناس مربوطه پس از وصل این مدارک آنها را مورد بررسی قرار‎ می‎‎‎دهد و چنانچه مدارک را کامل شده ببیند و هیچگونه نقصی را در آنها مشاهده نکند، مستندات و مدارک را برای مشخص شدن نام شرکت به قسمت تعیین نام ارجاع‎ می‎‎‎دهد. -کارشناس مربوط پس از جستجو در سیستم، نام‎ها‎‎ی درخواستی متقاضی را بررسی‎ و طبق اولویت‎ها‎‎ی تعیین شده توسط متقاضی، یکی از نام‎ها‎‎ را برای او مشخص‎ می‎‎‎کند.-در این قسمت کارشناس پرونده نیز مشخص‎ می‎‎‎شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تاسیس، ارسال‎ می‎‎‎شود.-کارشناس تاسیس مدارک متقاضی را با توجه به نوع آن مورد بررسی‎ می‎‎‎کند تا موارد منع قانونی نداشته باشد. علاوه بر این وی تمامی محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک‎ می‎‎‎نماید تا در فعالیت شرکت و محتویات اشتباهات تایپی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده، ایرادات به متقاضی اعلام‎ می‎‎‎شود تا در اسرع وقت آنها را رفع نماید.-در صورتی که کارشناسان اداره ثبت هیچگونه ایرادی در پرونده مشاهده نکنند، متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء، هدایت‎ می‎‎‎کنند. -پس از تایید و امضای رئیس اداره، مدارک از طریق سیستم برای کارشناسی عودت‎ می‎‎‎شود که وی نیز یک نسخه از مدارک را با مهر اداره برای درج در آگهی شرکت در روزنامه کثیر الانتشار، به متقاضی ارائه‎ می‎‎‎دهد. نسخه دیگری از مدارک نیز در پرونده متقاضی قرار داده‎ می‎‎‎شود. -نهایتا شماره ثبت و مشخصات شرکت ثبت و ضبط‎ می‎‎‎گردد و پس از آگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره‎ می‎‎‎شود که پس از طی این مراحل، شرکت ثبت شده محسوب‎ می‎‎‎شود. منبع : redirect.php?a=sabtsherkat.ir/