در هنگام خرید تصفیه آب خانگی یا فیلتر دستگاه تصفیه آب شاید نام غشای نیمه تراوا را شنیده باشید. حال سوال اینجاست که این غشاهای نیمه تراوا چیست و چه کاربردی دارند. غشا دارای نفوذ پذیری انتخابی است که مانند سد عمل می*کند یکی دیگر از کاربردهای آن رفع ابهام از فرایندهای غشایی است.در کل به هر نوع پوسته یا پرده نازک و تراوا یا نیمه تراوا گفته می*شود. غشای پلاسمایی در پزشکی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی یاخته*ای و زیست*شیمی به پوسته نازک یاخته*ها که یک دولایه فسفولیپیدی است و به عنوان مرز میان ساختارهای گوناگون یاخته*ای عمل می*کند، گفته می*شود.غشاها برای جداسازی محلول*ها و یا مخلوط گازها کاربرد دارند که بسته به خواص غشاء اعم از استحکام، محافظ تکیه*گاه، مواد تشکیل دهنده می*تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد.عملکرد و کاربرد غشای نیمه تراواغشا و فرایندهای غشایی به صورت مانع انتخابی است که در زمان*های مختلف و همچنین قسمت بیرونی سلول و اندامک*ها را می*پوشاند و به ترکیبات خاص و سایر ترکیبات موجود در محیط مایع اجازهٔ عبور می*دهد. قسمت درون ریز غشا به عنوان یک جریان تغذیه*ای شناخته شده است. مایعی که در سرتاسر غشا جریان دارد به عنوان مایع نفوذ کرده به غشا شناخته شده و مایع حاوی ترکیبات خاصی می*باشددرجهٔ نفوذ پذیری غشا به اندازهٔ منافذ غشا بستگی دارد. بسته به اندازه منافذ می*توانیم به صورت میکرو فیلتراسیون (MF) اولترافیلتراسیون (UF)، نانو فیلتراسیون (NF) طبقه*بندی کرد و همچنین به روش اسمزی غشا هم اشاره کردغشا و فرایندهای غشایی همچنین می*تواند ضخامت*های مختلف با ساختار همگن یا ناهمگن باشد. همچنین می*تواند خنثی و یا باردار باشد و انتقال ذرات می*تواند به صورت فعال یا غیر فعال باشد. در حالت دوم فرایند غشا می*تواند با فشار، غلظت، مواد شیمیایی و شیب الکتریکی باشد. غشا را می*توان به طور کلی به غشا مصنوعی و غشاهای بیولوژیکی طبقه*بندی کرد.منبع : redirect.php?a=osmahabco.com/