ساز مان ملی فضایی چین در اقدامی بی*سابقه تصویری از ماه که توسط کاوشگر chang’e 3 گرفته شده است را منتشر کرد. کاوشگر چانگ۳ در سال ۲۰۱۳ به ماه فرستاده شد ولی از آن زمان هیچ تصویری از آن منتشر نشده بود. تصاویر منتشر شده به صدها عدد می*رسند و در نوع خود بی*همتا هستند و برخی از آنها بهترین تصاویر گرفته شده از ماه محسوب می*شوند و چنان کیفیتی دارند که با دیدن آنها می*توان نرمی خاک ماه را احساس کرد. کاوشگر چانگ۳ به دنبال مدارگردهای چانگ۱ و چانگ۲ برای بررسی ماه ارسال و برای این منظور مجهز به تلسکوپ و برخی تجهیزات شده است. در اقدام بعدی سازمان فضایی چین قصد دارد کاوشکر چانگ۴ را به ماه بفرستد. chang’e نام الهه*ی ماه در افسانه های چینی است. منبع :هوافضای جوان