اکثر برینگ ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع و اندازه ابعاد آن است دارای پسوند نیزمی باشد که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی برینگ است . از آنجائیکه این علائم و مفاهیم آنها تابع استاندارد خاصی نبوده و از طرف هر سازنده به طور مستقل تعیین می شود در این کتاب به ذکر پسوندها ی معرفی شده در طرف SKF اکتفا می گردد . تعریف علائم کاربردی از طرف سایر سازندگان برینگ در برنامه بعدی و در یک مجلد جداگانه قرار دارد.A : اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند ، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. مثال :A 4210: عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه .A 7056: زاویه تماس 30 در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه . AC : زاویه تماس 25 در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای .AS: سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشاندهنده تعداد سوراخها هستند).ASR: شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشاندهنده تعداد سوراخها هستند)./Axx(x) : حرف A همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.B : 1- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال :7210B : زاویه تماس 40 در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه .3210B: زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی .B: 2- لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی که با K- شروع می شوند.BIR: شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی. /Bxx(x) : حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.C: 1- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی برینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. 7210C: زاویه تماس 15 در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه .22310C : حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای .C: 2- بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت . نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).CA : 1- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای با پسوند C. 2- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت. CAB: غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.CABC: شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارندCAC: شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.CB: مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.CC: 1- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند. 2- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت. /CLN: کاهش در تلورانس حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس 6X استاندارد ISO).منبع : redirect.php?a=edalat.in/