يكي از مهمترين مشكلات در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداري و ساختمانهاي موجود در مجاورت آن مي باشد و در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد و مخاطرات بوجود آمده ناشي از نشست هاي احتمالي و تقليل ظرفيت باربري و تغيير مكانهاي جانبي موجب ايجاد ترك در سازه هاي مجاور گود خواهد شد. به منظور جلوگيري از موارد فوق لازمست از قبل از شروع عمليات گود برداري از روشهاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد . در اين راستا سيستم هاي حفاظت جانبي بطور كلي شامل موارد زير تقسيم بندي مي شوند :• جداره هاي مهاربندي شده توسط المانهاي افقي و مايل• جداره هاي مهاربندي شده توسط المانهاي كششي• جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر كوبي• جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي در جا• جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي• جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگروشهاي متداول مهار بندي گود مهاربندي جداره ها توسط المانها ي پشت بندهاي افقي و مايل اين روش ساده براي نگهداري و حفاظت جداره هاي حاصل از گودبرداري و براي جلوگيري ازتغيير مكانهاي جانبي در گودهايي با عرض كم در محيط هاي شهري استفاده مي شود از معايب اين روش اتلاف قابل توجهي از فضاي كاري داخل گود ومحدوديت در بكارگيري ماشين وتجهيزات آلات مورد نياز و همچنين افزايش ريسك برخورد با المانها و به مخاطره انداختن آنها مي باشد.مهاربندي توسط المانهاي كششي از اين روش بعنوان روش متداول در پايدار سازي موقت گود در مناطق شهري استفاده مي گرددمنبع : redirect.php?a=sepidsanaat.com/