برای چه شعبات و نمایندگی هایی از شرکت های خارجی امکان ثبت در ایران وجود دارد:ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران وابسته به عمل دوسویه کشور متبوع شرکت خارجی است ، به این مفهوم که اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی پذیرفته شده باشد شرکتهای آن کشور همچنین می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران دست بزنند. موضوعاتی که برای فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران امکان ثبت دارد: برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید . قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی (مصوب 21/08/1376 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشور خودشان شرکت قانونی نامیده شوند، قادرند در موضوعاتفعالیتی که به وسیلهحکومت جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود در حوزه قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند صرفا درصورتیکهبه عمل دوسویه از سوی کشور متبوع انجامپذیرد. تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بر اساستوصیه وزارت امور اقتصادی و دارائی با توافقدیگر مراجع مربوطه به تایید هیأت وزیران خواهد رسید.شرکت های خارجی می توانند جهت انجام کار در ايران در حوزه هاي زیل بر پایه مقررات اين آيين نامه و دیگر قوانين و مقررات وابسته نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود وارد عمل شوند: 1- انجام خدمات پس از فروش اجناس يا خدمات شركت خارجي . 2- انجام فعالیت های اجرايي پیمانهایی كه بين افراد ايراني و شركت خارجي بسته مي شود. 3- رسیدگی و مطالعه و مقدمه سازي جهت سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران . 4- همدستی و معاضدت با شركتهاي فني و مهندسي ايراني جهتادایفعالیت در كشورهاي سوم. 5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران. 6- انجامفعالیتهای فني و مهندسي و جابجایی و ردوبدل کردن علوم فني و فناوري. 7- عمل به کارهایی كه اجازه ی آن به وسیلهادارات دولتي كه به گونه ی قانوني مرجع صدور مجوز هستند، ارایه مي گردد. مانند انجام فعالیت درحوزه هايبيمه و بازرسي كالا، بانكي، حمل و نقل و بازاريابي و غيره . ماده دو - شعبه شركت خارجي ،* واحد محلي وابسته ی شركت مادر است كه بیواسطهعناوین و خدمات شركت اصلي را در آنجا، ارایه مي کند. کارهای و خدمات شعبه ، تحت تام و با ضمان و تعهد شركت مادر خواهد بود. ماده سه - شركتهاي خارجي درخواست کننده ثبت شعبه در ايران مکلف اند اسناد و گواهی هایزیل را همگام با تقاضای نوشته شده خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تسلیم کنند. 1- روزنامه تاسيس و تغييرات نهایی ، اساسنامه شركت . 2- آخرين شرح و اعلان مالي اذغان شده توسط شركت. 3- بیانیه توجيهي شامل اطلاعات مربوط به کارهای شركت و بیانبراهین و نیازها ی ثبت شعبه در ايران ، برگزیدن نوع و چهارچوب اختيارات و مکان فعاليت شعبه ، تخمین نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و راه و روش فراهم سازی منابع پولی و ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه. ماده 4- نماينده شركت خارجي ، فرد حقيقي يا حقوقي می باشد كه بر پایه ی پیمان نمايندگي ، انجام قسمتی از مسایل و تکالیف شركت طرف نمايندگي را در شعبه به گردن گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به امور و کارهای تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي که در شعبه انجام مي گیرد، ضمان و تعهد خواهد داشت. ماده 5- افراد حقيقي ايراني يا افراد حقوقي كه درخواست ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران را دارند مکلفند، ترجمه فارسي گواهی ها و اصل اسناد و اطلاعات زیل را پیوست تقاضا نوشته شده خود به سازمان كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تقدیمکنند: 1- عکس گواهی پیمان موضوع ماده (4) اين آيين نامه . 2- اسناد شناسايي فرد درخواست کننده : براي افراد حقيقي ، کپی شناسنامه و آدرسسکونت قانوني و براي افراد حقوقي ، اساسنامه شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده. 3- تقدیم نمودن سابقه کاری فرد درخواست کننده ثبت نمايندگي ،*در حوزه موضوع پيش بيني شده در پیمان نمايندگي. 4- اساسنامه شركت خارجي درخواست دهنده نمايندگي ، روزنامه تاسيس و تغييرات نهایی ثبت شده. 5- اعلان کارهای شركت خارجي درخواست کننده نمايندگي و بیان کردنبراهین و نیاز هایدریافت نمايندگي. 6-آخرین شرح و اعلان مالي اذغان شده به وسیله شركت خارجي درخواست کننده نمايندگي. 7- معرفي وزارتخانه ذيربط. ماده 6- افرادی كه تصدیق فعاليت آنها از سوي سازمانهای ذيربط باطل میگردد موظفند ، در بازه زمانی مشخص شده به وسیله سازمان ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام کارهای تسویه آن عمل کنند. تبصره - شركتهايي كه تصدیق فعاليت آنها تمديد نمي شود، شش ماه زمان دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام کارهای تسویه آن عمل کنند. ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه به ثبت شعبه خود در ايران دست زدند و به کارها و اموری مي پردازند مکلفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي محتوی گزارشهاي مالي حسابرسي شده به وسیله حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط تقدیم کنند. ماده 8- همه افراد حقيقي و حقوقي در بر گیرنده اين آيين نامه مکلفند گزارش کارهای شعبه يا نمايندگي خارجی در ايران را همگام با اسناد مالي حسابرسي شده خود را در بازه ی زمانی چهار ماه پس از انتهای سال مالي به اداره های مربوطه فرستاده شوند. حسابرسي یاد شده تا وقتی كه آيين نامه اجرايي تبصره چهار ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 –معرفی نشده استبوسیله اداره حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد تاییدسازمانمرتبط كه شركاي آن اشخاص حقيقي تاييد شده به وسیلهسازمان نظارت سازمان حسابرسي باشند، صورت می پذیرد.ماده 9- سازمان امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده بر اساس اين آيين نامه ، بايد به وسیله يك يا چند فرد حقيقي مقيم ايران صورت میگیرد.ماده 10- به قصد بهرهمندی شركتهاي خارجي از امتیازات اين آيين نامه و پیوستگی کارها ی آنها شركتهاي خارجي كه تا پیش از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از راه شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند موظفند ، اطلاعات و اسناد موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به ادارات مربوطهتقدیم کرده و شرایط خود را با آيين نامه تطبيق دهند.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/