ابتدایی ترین مرحله در توليد قفسه در ماشينهاي پرس DPF 100تن انجام مي گيرد . بدین ترتیب است كه كلافهايي از ورق فلزي به ضخامتهاي 6/0 و8/0 و 1 ميلي متر قرقره هايي قرار گرفته و با عبور کردن از بين دو غلتك راهنما وارد صفحة اصلي پرس مي شوند . اين كلافها سنگيني برابر با 1936 كيلوگرم دارند . پس از آن بازوي اصلي دستگاه با حركت رو به پائين خود و با قالبهايي كه به انتهاي آن متصل مي شود واشر را به وجود مي آورد كه واشر بوسيلة فشار باد و از راه يك لولة باريك و با قطر تقريبي 1 سانتي متر به بيرون دستگاه پرتاب مي شود .لازم به ذکر است كه ماشينهاي DPF قادر به توليد قفسه تمپر رولربرينگ و كيج بلبرينگ نيز هستند كه با نصب قالبهاي مورد نظر در انتهاي بازوي اصلي ماشين و همچنين صفحة راهنماي نور نوار فلزي اين امر امكان پذير است . تفاوت بین دو ماشين پرس ذکر شده در ضخامت نوارهايي است كه تحت پرس قرار مي گيرد كه شامل اندازه هاي 6/0 و 8/0 ميلي متر براي تايپ هاي مختلف بلبرينگ و رولربرينگ مي شود . بعد از مرحلة پرس ، قفسة تيپرولرينگ براي ايجاد يك سوراخ در قسمت گودي آن كه مرحلة ايجاد چاك هول chuk hole ) (piercing نام دارد وارد ماشين Lidkoping16 مي شود كه در اين ماشين محوري با حركت رفت و برگشتي بالا و پايين كار ايجاد سوراخ را انجام مي دهد .در مورد واشرهايي كه در مرحلة پرس ايجاد شد در ماشيني به نام Schuler ابتدا واشرها فرم دهي اوليه شده و بلافاصله به فرم كامل يعني دقيقاً مطابق نيم كره در مي آيند . البته سوراخكاري محل پرچها در كنج بلبرينگ نيز در ماشين SCHULER انجام مي گيرد ولي چون مته هاي سوراخكاري براي تايپ هاي كوچك در ماشين EP16 انجام گرفته و سوراخكاري باقيمانده تايپ ها در خود ماشين شولر انجام مي پذيرد . در واقع مطلب قبل را چنين نيز مي توان بيان كرد كه از يك تايپ مشخص و كوچكتر از آن كه قطر بلبرينگ كاهش مي يابد به دليل ظرافت كار و نيروي نسبتاً زيادي كه بر قفسه وارد مي شود احتمال شكست سوزنهاي سوراخكاري بر اثر بار زياد وجود دارد كه اين اشكال در مورد تايپ هاي بزرگتر به وجود نمي آيد و سوراخكاري آنها در ماشين Schuler به راحتي امكان پذير است . پس از فرم دهي قفسه بلبرينگ در اين دستگاه ، سوراخكاري محل پرچها مجدداً در دستگاه EP16 انجام مي شود كه در واقع مرحلة نهايي توليد كيج بلبرينگ است كه سوراخكاري جهت پرچ دو قفسه به هم و نهايتاً نگه داري ساچمه بين آن دو است . (Rivet hole punch) كنترل سالم بودن قفسه ها در هر مرحله و در زمانهاي مشخصي انجام مي شود كه ماشين بايد طبق تلرانس هاي (tolerance) تعيين شده براي هر قطعه كار كند. كه البته اين تست در مواقع بروز اشكال در عمليات ماشين و تعمير قطعات بعد از تعمير بايد انجام گيرد تا ماشين در تلرانس هاي تعيين شده به كار ادامه دهد . پس از ايجاد چاك هول در قفسه هاي تيپرولربرينگ ، قفسه ها براي تراش بخش پاييني و براي صاف و يكسان نمودن سطح خارجي قاعده ي پايين مخروط در ماشين تراش يك دور مورد تراش قرار مي گيرند. بعد از تراش كيج ها وارد مرحله ي نوچينگ (Notching) مي شوند كه اين مرحله تشكيل مي شود از حركت نوساني يك بازو كه به تناوب از طرف محيط داخلي قفسه مخروطي شكل شيارهايي جهت قرار گرفتن رولرها در داخل آن ايجاد مي كند. كه بعد از ايجاد شيارها بعلت اينكه دو طرف ديواره شيارها تخت و صاف در مي آيد كارپَخ كردن دو طرف شيارها جهت سهولت گردش رولرها در آنها در دستگاه Lidkiping-VR80-EP-16 مي شوند . بعد از تمامي اين مراحل كيج هاي بلبرينگ و تيپررولربرينگ براي پلسه گيري و تميزكاري و همچنين فسفاته كردن (phosphating) وارد قسمت مربوطه مي شود .منبع : redirect.php?a=edalat.in/