همه ساله تعداد بیشماری از انواع حیوانات و گیاهان در سراسر دنیا محو و نابود می*شوند که میتواند زنگ خطر بزرگی برای محیط زیست کشورهای مختلف باشد. در این رابطه، کنوانسیون تجارت بـین المللـی گونـه*هـای جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض معروف بهCITES ، از موافقتنامه های زِیست محیطی بین المللی الزام آور و اجرایی با ماهیت زیست محیطی اسـت کـه بـا هدف حمایت از گونه های در معرض خطر انقراض در مقابل تجارت بی رویـه جهـانی تـدوین یافتـه و در حـال حاضـر یکـی از مـؤثرترین معاهدات زیست محیطی برای حمایت از این گونه ها در سطح جهان است و بیش از 165 کشور جهـان عضو آن مب باشند.از جمله اهــدافCITES : حفظ گونـه های متنوع حیوانات و گیاهان وحشی بعنوان جـزء غیـر قابـل جانشـینی محیط زیستکنتـرل تجارت بین المللی بر روی گونه های در معـرض خطـر انقـراضدر ایران نیز سازمان حفاظت محیط زیست که بخش های مربوط به حفاظت از حیات وحش و امور شکار و صـید را تحـت کنترل خود دارد به عنوان مرجع ملی تعیین از طرف کنوانسیون معرفی شده است. سایر سازمان ها و مؤسسات ذیربط در حفظ گونـه هـا نیز نظیر سازمان مؤسسه تحقیقات جنگـلها و مراتع و مؤسسه تحقیقاتی بین المللی ماهیان خاویاری نیـز از مقامات و همکاران علمی CITES محسوب می شوند.منبع : redirect.php?a=***.icsiran.com/