در ثبت شرکت ها ، شرکت سهامی، مصداق شرکت های تجاری سرمایه می باشد، که در آن فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه، شخص سرمایه گذار. لذا شرکا برای ثبت شرکت فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند، مسئول تعهدات شرکت خواهند بود. بر طبق ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.بنابراین ویژگیهای شرکت های سهامی در ثبت شرکت ها این است که:1 - سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود.2 - مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن هاست.3 - کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن ها امور بازرگانی نباشد (ماده 2 ل. ا. ق. ت) لذا شرکت های سهامی، از لحاظ شکلی شرکت تجاری می باشند و به دلیل بازرگانی محسوب شدن عملیات شرکتهای سهامی این گونه شرکت ها تمام تکالیف و حقوق تجار حقیقی را دارند. انواع سهام در شرکت های سهامی1 - سهام با نام:آن است که نام صاحب سهم در روی ورقه قید می گردد و نقل و انتقال آن تابع مواد 40 و 41 ل. ا. ق. ت می¬باشد و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد (ماده 24 ل. ا. ق. ت)2 - سهم بی نام:سهمی است که نام صاحب سهم در روی ورقه قید نمی شود و نقل و انتقال آن تابع ماده 39 است و در حکم سند در وجه حامل است و با قبض و اقباض صورت می گیرد.3 - سهم ممتاز:سهامی است که صاحب آن امتیازهایی از قبیل برخورداری از سود سالیانه بیشتر، اولویت در دریافت سود به دست آمده، تعلق حق رأی بیشتر در مقابل هر سهم و ... برخوردار است و باید در اساسنامه پیش بینی و قید شود.4 - سهم موسس:سهمی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدماتی در زمان تأسیس شرکت از مزایایی مانند قسمتی از منافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت در حین تصفیه، برخوردار است. 3 - اوصاف سهام در شرکت های سهامی؛3 - 1 - سهم چون از حقوق مالی است هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی، قابلیت نقل و انتقال دارد (مواد 24، 39 و 41 ل. ا. ق. ت). انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت، سهام شرکت به ثبت برسد.3 - 2 - سهام جزو اوراق بهادار است، لذا در بورس قابل خرید و فروش است (بند 2 ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345). البته با تجه به ماده 21 ل. ا. ق. ت این امکان فقط در مورد سهام شرکت های سهامی عام وجود دارد.3 - 3 - سهام شرکت مال منقول تلقی می شود.3 - 4 - به دلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری، سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست. نکته 1: در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده 40 ل. ا. ق. ت (ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست، لکن بین طرفین نامعتبر است و خریدار می تواند الزام فروشنده را جهت انجام ترتیبات ثبت، از دادگاه بخواهد.نکته 2: تا وقتی که شرکت به نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است.نکته 3: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد. مدارک لازم جهت مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت های سهامی (موضوع مواد 35 و 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت)1 - آگهی:که باید در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج گردد و در آن ضمن اطلاع به صاحبان فعلی سهام مهلت معقول و مناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه معین شده باشد.2 - برگ اخطار:پس از انقضای مهلن فوق الذکر از طرف شرکت به وسیله پست سفارشی به صاحب سهم اخطار می شود که اگر ظرف مهلت یک ماه تمام مبلغ مورد مطالبه را پرداخت نشود سهام وی از طریق بورس (در صورت پذیرفته شدن در بورس) و یا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و پس از کسر هزینه ها مابقی به وی پرداخت می شود.3 - آگهی فروش سهم (مزایده): با قید مشخصات سهام مورد مزایده که یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد درج شده باشد.4 - قبض سفارشی که نشان می دهد یک نسخه آگهی مزایده سهام برای صاحب سهم ارسال شده است.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/