در تعریف طرح صنعتی باید گفت شکل ظاهری و سه بعدی یک محصول را طرح صنعتی گویند. ثبت طرح صنعتی:ثبت قانونی هرگونه نوآوری در شکل ظاهری یک کالا را گویند که تایید آن توسط قوه قضاییه و اداره مالکیتهای صنعتی انجام میگردد.طبقات ثبت طرح صنعتی :طبقه ای که در آن طرح شما قابل ثبت میباشد بسیار مهم است و میبایست با نر کارشناس مربو طه انتخاب شودنکات مهم در ثبت طرح صنعتی:برخی افراد نو آوری در عملکرد یا در مواردی غیر از شکل ظاهر را همان طرح صنعتی تلقی میکنندو اقدام به ثبت آن می نمایند اما ثبت طرح صنعتی تنها شکل ظاهر کالا را مد نظر قرار میدهد.اگر طرح جدیدی برای محصول خود طراحی نموده اید اقدام به ثبت آن نمایید که از هر گونه کپی برداری جلوگیری به عمل آید و از واردات همان محصول ویا تولید آن با همان شکل ظاهری جلوگیری شود.در اکثر کشورها یک طرح صنعتی زمانی می تواند مورد حمایت قرار میگیرد که ثبت شده باشد, در نتیجه درصورتیکه نمیخواهید محصول شما عرضه , تولید , وارد یا صادر شود اقدام به ثبت طرح صنعتی نمایید.توصیف طرح مورد نظر وعکاسی طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است ,این کار توسط کارشناسان خبره سامان ثبت انجام گیرد در صورتیکه طرح شما کپی شود یا مورد سو استفاده قرار گیرد با در دست داشتن تصدیق آن که توصیف دقیق فنی و حقوقی طرح در آن نوشته شده میتوانید از حقوق خود به راحتی دفاع نماییدمدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی :مدارک شناسایی دارنده طرحاصل طرح یا ماکت آناظهارنامه ثبت طرح صنعتیمنبع : redirect.php?a=samansabt.com/