1 - شرکت سهامی عامشرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند (ماده 4 ل. ا. ق. ت)2 - شرکت سهامی خاصشرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند (ماده 4 ل. ا. ق. ت)منظور از موسسین اشخاصی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم هستند (خواه آن را شخصاً انجام دهند یا توسط وکیل) آنان بعد از تشکیل شرکت عنوان موسس را از دست می دهند.در شرکت سهامی عام عبارت: «شرکت سهامی عام» و در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. ویژگی های ثبت شرکت سهامی عام1 - قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت با صدور «اعلامیه پذیره نویسی» در اختیار عموم قرار می گیرد تا اشخاص با مراجعه به بانک ها به خرید آن اقدام نمایند. انجام تعهد پذیره نویسی تنها به وسیله پرداخت نقدی ممکن است.2 - سرمایه شرکت از 000,000,5 ریال نباید کمتر باشد.3 - هیأت مدیره شرکت و تعداد شرکا کمتر از 5 نفر نخواهند بود (نظریه مشورتی شماره 786/7 - 8/2/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)4 - شرکت سهامی عام می تواند «اوراق قرضه» منتشر نماید.5 - شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورساوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.6 - در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمی باشد.7 - مبلغ اسمی هر سهم نباید از 000,10ریال بیشتر باشد.8 - بازرسان شرکت باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنان باید از ناحیه کمیسیون ویژه صورت گیرد. مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام1 - مرحله پذیره نویسی:پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی برآورده شده در شکرت سهامی عام شریک شود.مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکت ها و اخذ اجازه پذیره نویسی: بر طبق ماده 7 ل. ا. ق. ت دو نسخه از اظهار نامه باید به امضای موسسین شرکت برسد همچنین باید دو نسخه از طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی بر طبق مواد 8 و 9 ل. ا. ق. ت تهیه گردد.همچنین گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35 درصد از 20درصد سرمایه شرکت سهامی عام و در صورتی که تعهد موسسین غیر نقد باشد باید عین مدارک مالکیت در همان بانک تودیع و گواهی بانک به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود. ضمناً نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراً در ان منتشر خواهد شد نیز ارائه گردد. سپس مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد. امضای ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود.2 - مرحله بعد از پذیره نویسی شرکت سهامی عام و انجام آن:مجمع عمومی موسس با احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اسانامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کنند. مدیران و بازرسانت شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این زمان شرکت تشکیل شده محسوب می شود. (ل. ا. ق. ت اصلاحی 1353)هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود یکی از دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه و دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود.اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت تسلیم خواهد شد.در صورتی که تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه، شرکت به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت از ناحیه مرجع ثبت شرکت ها صادر و به بانکی که تعهد سهام در ان به عمل آمده ارسال می دارد تا وجوه پرداختی را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس پرداخت شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 10/8/1384؛ برای ثبت شرکت سهامی عام یا افزایش سرمایه آن ها و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، مجوز سازمان بورس الزامی می باشد. تعریف سهم در ثبت شرکت ها :سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که هر یک از آن ها را سهم می گویند ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارا می باشد.منبع : redirect.php?a=samansabt.com//