1- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولین محدود دو نفر خواهد بود ( م 94 ق. ت)2- حداقل سرمایه با توجه رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.3- سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که درنام شرکت قید می¬شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود(م 95 ق ت) 4- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (م 96 ق ت )5- در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که، سهم الشرکه¬های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است. هرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (م 97 ق. ت)6- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه¬های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. (م 98 ق. ت)7- سهم الشرکه که شرکاء نمی¬تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده¬ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده واکثریت عددی نیز داشته باشند. (م 102 ق. ت)8- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.( م 103 ق. ت)9- شرکت به وسیله یک یاچندنفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف، که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود، اداره می گردد. (م 104 ق. ت)10- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (م 105 ق. ت)11- تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت، مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرّر دارد. (م 106 ق.ت).12- هریک ازشرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رأی خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرّر نماید. (م 107 ق. ت)13- روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است، اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرّر دارد. (م 108 ق.ت)14- در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد باید هیأت نظار باشد. هیأت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا راتشکیل دهد. (م 109 ق. ت) هیأت نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب ی شوند. اعظای هیأت نظار نبایستی عضو هیأت مدیره شرکت باشند. وظایف هیأت نظارالف) هیأت نظار وظیفه دارد که، تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شد و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.ب) در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به صراحت ذکر شده باشد.ج) دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده .د)ا عضایء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هریک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند. (م 167 ق ت)16- شرکا شرکت نمی¬توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آراء، (م110 ق ت )17- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ریع (4/3) سرمایه رادارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید. (م 111 ق. ت)18- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید. (م 112 ق. ت )19- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقررّ نماید؛ درصدی از سود قابل تقسیم به عنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی منظور گردد.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/