تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامتمدارک مثبت هویت متقاضیالف ) اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب ) اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مدارک نماینده قانونی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل ، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...... ) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد .10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10x10 سانتی متردر صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهندارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و ........استفاده از حق تقدم : در صورتی که با متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند . می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنندنسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت داررسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونیمنبع : redirect.php?a=samansabt.com/