مشاورین ثبت سامان برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی 2 راهکار ارائه می کند . کارفرما به کمک متخصصان راهنمایی کارشناسان گزینه مناسب را انتخاب می کند.الف . گزینه اول ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی تحت عنوان شرکت سهامی خاصب . گزینه دوم ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود شرکت آرایشی و بهداشتی تحت عنوان شرکت سهامی خاص :شرکتی که تمام سرمایه ی آن صرفا توسط بنیانگذاران شرکت تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد .در این شرایط مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام هر یک می باشد و تعداد سهامداران نیز نباید از 3 نفر کمتر باشد ، عنوان شرکت سهامی خاص باید پیش از نام شرکت یا بعد از آن با نام شرکت قید گردد .شرایط اصلی برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی تحت عنوان سهامی خاص :حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) که حداقل 2نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر سهامدار باشد، حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد که 35 % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند،حداقل 2 نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند (هم فامیل نباشند) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.شرایط اصلی برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود :هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد،حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام )،حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد.مدارک و اسناد مورد نیازجهت ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :فتوکپی مدارک شناسایی اعضا،گواهی عدم سو پیشینه هیات مدیره،2 برگ اظهارنامه شرکت مسوولیت محدود،2جلد اساسنامه شرکت مسوولیت محدود،2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین،2نسخه صورتجلسه هیات مدیره،وکالتنامهنکته : برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی چه در قالب شرکت با مسئولیت محدود ، چه شرکت سهامی خاص باید از مراجع مربوطه جهت دریافت مجوز در مرحله ابتدایی فرایند ثبت اقدام گردد.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/