دو نوع کاهش سرمایه داریم:1 - کاهش اجباری سرمایه2 - کاهش اختیاری سرمایه 1 - کاهش اجباریهر گاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، در صورت عدم انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به سرمایه موجود کاهش می یابد (ماده 141 ل. ا. ق. ت).2 - 1 - از طریق کاهش تعداد سهام (ماده 190 به بعد)2 - 2 - از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام. 2 - کاهش اختیاری سرمایهمجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیءت مدیره در مورد کاهش سرمایه به شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. چنین کاهشی منوط به آن است که اولاً تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و ثانیاً سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نگردد.نکات: 1 - هیأت مدیره مکلف است تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه را آگهی کند.2 - افرادی که از کاهش سرمایه متضرر می گردند می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کند.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/