تعریف مجمع عمومی شرکت های تجاریمجمع عمومی، اجتماع شرکای شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شکت را به وجود آورده اند. مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد. مجامع عمومی در شرکت های تجاری حکم مجلس مقننه در یک کشور را دارد که امر شرکت از آن طریق اداره می شود. نقاط افتراق مجامع عمومی1 - از لحاظ زمان تشکیل:مجمع عمومی موسس قبل از تأسیس شرکت تشکیل می شود، امام مجمع عمومی عادی و فوق العاده پس از ثبت و تشکیل شرکت به وظایف خود عمل خواهد کرد.2 - از لحاظ حدود وظایف:حدود وظایف این مجامع با هم متفاوت است. مجمع عمومی موسس (تصویب اساسنامه، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تأسیس شرکت)، مجمع عمومی فوق العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه)؛ مجمع عمومی عادی (امور معمول و متداول شرکت به عهده این مجمع می باشد)3 - از لحاظ حد نصاب تشکیل:حد نصاب تشکیل مجمع عمومی از این قرار است: در نوبت اول دارندگان بیش از نصف دارندگان سهام باید در جلسه حضور داشته باشند در صورتی که در نوبت اول این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق العاده و موسس با حداقل یک سوم سهام شرکت تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامی که مالکین آن ها در جلسه حضور دارند.4 - از لحاظ حد نصاب اخذ رأی:در مجمع عمومی فوق العاده و موسس با دو سوم آرای حاضر در جلسه (نه کل سهام شرکت) و در مجمع عادی آراء همواره با اکثریت نصف + 1 آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است.نکته: در مورد نحوه رابطه حقوقی مدیران با شرکت و سهام داران، اختلاف نظر وجود دارد: عده ای مدیران را نماینده و وکیل سهام داران می دانند (م 15 ق. ت.)؛ برخی دیگر آنان را نماینده شرکت (شخصی حقوقی) می¬دانند که به نام و حساب او عمل می کند (م. 48 ق. ت. و م. 107 ل. ا. ق. ت). عده ای نیز بر این باورند که مدیران جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی و یکی از اندام های آن است. عضوی که به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.نکته: اداره شرکت وظیفه مدیران است نه حق آنان، لذا سمت مدیریت مباشرتی بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست.هیأت مدیره ضوابط کلی اداره شرکت را مشخص می کند و مستقیماً در اداره امور شرکت دخالت نمی کند و اداره عملی شرکت با مدیر عامل است.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/