بلبرینگ های خود تنظیماین نوع بلبرینگ ها دارای دو ردیف ساچمه می باشندآنچه در باره این بلبرینگ باید مورد دقت قرار گیرد آن است که در محل هایی که عدم همراستاییبیت شفت و بلبرینگ وجود دارد و این همراستایی و انحراف خطی مشکل خاصی را بوجود نمی آورد میتوان از این نوع بلبرینگ استفاده کرد . نکته قابل توجه این است که این نوع بلبرینگ نسبت به برینگ های دیگر اصطکاک و تماس کمتری را دارد و همین امر باعث دیرتر گداخته شدن ساچمه در دور های بالا میشود . انواع مختلفی ازین بلبرینگ وجود دارد که به اطلاع شما خواهیم رساندبلبرینگ های ردیف هزار و ردیف دوهزار.ردیف هزار نسبت به مدل دو هزار باریکتر میباشند در مواقعی که این نوع بلبرینگ ها قدرت تحمل بار های غیر استاندارد را نداشته باشند باید از بلبرینگ های ساچمه بشکه ای استفاده کرد و مورد آخر:پنجره محافظ این نوع بلبرینگ ها از انواع مختلفی همچون برنج -اهن و پلی امید ضد سایش ساخته شده استمنبع : redirect.php?a=edalat.in/