در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید به نکات زیر صریحا قید شودشماره و تاریخ ثبت علامت در ایراناسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه ( مالک جدید ) با نماینده قانونی وی ، در صورت وجوددر صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آنها منتقل شده است اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است ، مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود ، و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه در خواست شودتبصره 1 – تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد ، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت .تبصره 2 – انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسیدماده 140 – اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد ، خروج آن از مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد . در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یا خدمات ، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گرددتبصره 1 – هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد ، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمودتبصره 2 – در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت ، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشدتبصره 3 – در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت ، منتقل الیه می تواند در خواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید .تبصره 4 – چنانچه علامت شده در موعد مقرر تمدید نگردد ، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند ، نخواهد بودماده 141 – مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر ؟ و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد . یا خیر . اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد ، غیر انحصاری تلقی می گردد .ماده 142 – مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت ، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود منبع : redirect.php?a=samansabt.com/