مصرف قارچ در جهان هر سال رو به افزایش است، از طرفی بدلیل هزینه های بالای تولید کمپوست، شاید بتوان از کاغذهای باطله برای تولید آن استفاده کرد. این ایده نتیجه خوبی دارد مشروط بر این که در تولید کمپوست با کاغذهای باطله، ترکیبات نیتروژنی هم اضافه گردد. ادامه مقاله را دز لینک زیر بخوانید:redirect.php?a=goo.gl/H13Ts6