روش های تصفیه هوا-۲ تصفیه هوا یونیزاسیونیک دستگاه تصفیه هوای یونیزاسیون، دستگاهی است که یون های شارژ شده منفی و یا مثبت را در هوا پراکنده می کند. این ذرات یون به ذرات معلق داخل هوا می چسبند و آن ها را به صورت منفی و یا مثبت باردار می کنند. به گونه ای که این ذرات به سطوح نزدیک مانند دیوارها و مبلمان و یا ذرات دیگر می چسبند و نشست می کنند. محدودیت های این روش- ذرات معلق از هوا حذف نمی شوند بلکه به سطوح می چسبند و گاهی باعث سیاهی دیوارها و پرده ها می شوند. از آن جای که ریه افراد بزرگترین سطح موجود در یک اتاق است، ذرات باردار می توانند داخل ریه نیز انباشته و موجب ناراحتی های تنفسی کوتاه و بلند مدت شوند.- پس از گذشت زمان ذرات شارژ و بار خود را از دست می دهند و دوباره در هوا پراکنده می شوند. - دستگاه های تصفیه هوای یونیزاسیون، گازها و بو را که بخش مهمی از آلودگی فضای داخلی را تشکیل می دهد، فیلتر و تصفیه نمی کنند. - دستگاه های تصفیه هوای یونیزاسیون، در فرایند تصفیه، محصولات جانبی مضر اوزون تولید می کنند.سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا:در مطالعات اخیر، دستگاه های تصفیه هوای یونیزاسیون، در تصفیه ذرات گرد و خاک، دود تنباکو، گرده گیاهان و قارچ ها، تاثیری بسیار کمتر از فیلترهای تصفیه هوای هپا دارند.دستگاه های تصفیه هوای یونیزاسیون برای تصفیه ذراتی که خود به هوا اضافه می کنند هیچ مکانیزمی ندارند.منبع : redirect.php?a=airproce-iran.com/