قارچ ها منبع عظیمی از پروتئین ها هستند که بخش اعظمی از پروتئین های مورد نیاز بدن انسان را تأمین می کند، این پدیده باعث افزایش مصرف قارچ شده است و مردم با آگاهی بیشتر از فواید آن به مصرف آن رو آورده اند این جاست که افراد تمایل بیشتری به شناخت قارچ و دنیای قارچ ها دارند و باید به سؤالات زاییده ذهن آن ها پاسخ گوییم.ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید: redirect.php?a=goo.gl/8KwqvD