مراحل پرورش قارچ دکمه ای پس از ورود کمپوست به سالن ها، شامل چهار مرحله ی ریسه دوانی در کمپوست، ریسه دوانی در خاک پوششی، هوادهی و باردهی می باشد. ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید:redirect.php?a=goo.gl/Zl7oJC