پارامتر مکان دیزل ژنراتور اولین و مهمترین اقدام در نصب دیزل ژنراتور است.o فضای باز یا فضای بستهo وجود سیستم تهویهo قابلیت دسترسی آسان با فرض بر نکات ایمنی و امنیتی ،o امکان سنجی از لحاظ نگهداری دیزل ژنراتور به صورت دایم یا موقت در مکان نصب،پارامتر های انتخاب صحیح در نصب دیزل ژنراتور در مکان مورد نظر می باشد. شما می توانید بارعایت این موارد بیشترین میزان امنیت و ایمنی را برای خود حاصل نمایید .فرمول های زیر برای تبدیل واحدهای مختلف مربوط به دیزل ژنراتور بکار برده میشوند .عنوان مثال توان دیزل ژنراتور استامفورد انگلیس مدلبه کمک این فرمول ها آنرا در واحدهای مختلف دیگر اندازه گرفت برابر94 کاوا است که میتوان TAD530GE 1KW= 1.341÷ HP1HP = 1.341* KW1KVA = 0.8 ÷ KW1KW= 0.8 * KVA1KVA = 1.44 ÷ A 1A =1.44* KVAدیزل ژنراتور : نوعی ژنراتور است که به وسیله یک موتور که از سوخت دیزل استفاده می کند کار میکند. از دیزل ژنراتور معمولا برای مصارف برق اضطراری در زمانی که شبکه سراسری قطع یازمانی که در دسترس نیست استفاده می شود ولی کاربردهای مصرفی دائم نیز دارند.منبع : redirect.php?a=***.parsiandiesel.com/