درصورتیکه موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن می شود. موارد ذیل را بررسی کنید:الف- لوله های سوخت، گرفتگی دارد.ب- سوخت، در باک موجود نیست.ج- در لوله های فشار ضعیف، هوا وجود دارد.ه- فیلتر سوخت، بسته شده است.و- پمپ اولیه، کار نمی کند.- لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آن ها را با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید - سوخت باک را بازدید کنید - مدار را هوا گیری کنید - در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید -فیلتر را سرویس کنید. المنت معیوب را تعویض کنید - سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید.در صورتیکه لرزش دارد یا اصطلاحا" موتور می کوبد ، موارد ذیل را بررسی کنید:الف - لقی یاتاقانهای اصلی زیاد است.ب-گژن پین سائیده شده است.ج- رینگ ها شکسته اند.د- کف پیستون را دوده گرفته است.ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند.و- موتور، خیلی گرم است.ز- روغن کاری، خوب انجام نمی شود.ح- سوپاپ ها سفت هستند.- اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید -در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید - واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید - فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید - با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید.دود خروجی سیاه رنگ است، موارد ذیل را بررسی کنید:الف - سوخت زیاد است.ب- فیلتر هوا کثیف است.ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است.د- لقی سوپاپ ها کم است.ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود.و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند.ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند.- پمپ را تنظیم کنید - آن را سرویس کنید - پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید - سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید - آب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید - انژکتورها را سرویس کنید - کربن گیری شوددود خروجی آبی رنگ است ، موارد ذیل را بررسی کنید:الف- موتور روغن سوزی دارد.ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند.- رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد - لاستیک های آب بندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنیددود خروجی سفید رنگ است ، موارد ذیل را بررسی کنید:الف - انژکتورها معیوب اند.ب- فشار تراکم موتور کم است.- موتور زیاد گرم می کند ، موارد ذیل را بررسی کنید:الف-مقدار اب موتور کم است.ب- پمپ آب خوب عمل نمی کند.ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر نیست.د- ترموستات خوب عمل نمی کند.ه- واشر سرسیلندر آب بندی نمی کند.و- رادیاتور گرفتگی دارد.- اندازه ی آب را کامل تنظیم کنید - محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت نماید و آن را در صورت فرسودگی تعویض کنید - پمپ را تنظیم کنید .موتور نامنظم کار می کند ، موارد ذیل را بررسی کنید:الف- اسبک ها خوب کار نمی کند.ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند.ج- شانه گاز گیر می کند.د- محور رگلاتور گیر می کند.ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد.و- فنرهای رگلاتور شکسته است.ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست.ح- دور ارام منظم نیست.-روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید - سوپاپ های آن خراب است و یا هوا در مدار وجود دارد - ان را با روغن روان کنید - ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید -بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود - دور آرام را با پیچ تنظیم میزان کنید.منبع : redirect.php?a=nmp-co.com/