شرکتهای تعاونیبا توجه به ماده 17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایرانشرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام و یا حداقل 51 درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گیرد و سازمان ها و شرکتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت و وزارتخانه ها و بانکها شهرداری ها و شوراهای اسلامی کشور و بنیاد مستضعفان وسایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .شرکتهای تعاونی با توجه به نوع فعالیت به دودسته تقسیم می گردند:الف : شرکتهای تعاونی تولیدی :به شرکتی گفته می شود که به منظور اشتغال اعضا در امور به کشاورزی و دامداری و یا دامپروری پرورش و صید ماهی شیلات و صنعت ومعدن عمرانی ( شهرداری و یا روستایی ) و عشایری می نمایند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند .ب : شرکت های تعاونی توزیعی :به شرکتی گفته می شود که در امورات مربوط به تهیه و توزیع کالا خدمات مسکن و سایه نیازمندیهای افرادفعالیت می نماید.مدارک لازم جهت تشکیل تعاونی :الف : ارائه مجوز فعالیت مربوطه ب : لیست اسامی حداقل 7 نفر اعضا وسهامدار به همراه آدرس و مشخصات کامل ج : کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد ( برابر با اصل شده ) برای آقایان کپی کارت پایان خدمت الزامیست د : کپی آخرین مدرک تحصیلی خ : امضا اساسنامه و فرمهای مربوطه ظ : تعیین مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدلط : گواهی فیش بانکی مبنی بر اثبات سرمایه اولیه