ثبت تغییرات شرکتثبت تمام تغییرات وصورتجلسات شرکت هاپس از به ثبت رسیدن شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا امکان پذیر می باشد. هرگونه تغییرات شرکت ازقبیل تغییرآدرس، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل برگزاری می باشد:اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :صلاحیت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شوددر صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات :کپی اساسنامه شرکت روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکتلیست شرکا با میزان سهامکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افراداصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت هادر صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه الزامی است.