طبقه بندی شركت*های اشخاصطبقه بندی شركت*های اشخاص1-شركت*های تضامنی2-شركت*های نسبیشرکتهای اشخاص از اوصافي برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرمايه*ای متمايز مي سازد. اين اوصاف عموما ميان دو شرکت اشخاص يعنی شرکتهای تضامنی و نسبی يکسان است . با اين حال هر يک از دو شرکت ياد شده ويژگيهای خاص خود را دارد.