روش حل خوب است،به شرطي كه از همان آغاز،بتوان پيش بيني كردكه با دنبال كردن اين روش،مي توان به هدف رسيد.(لايب نيتز)
هر راه حلي كه براي مسئله اي پيدا مي كنم،به عنوان سرمشق،به من كمك مي كندتا مسئله هاي دیگري راهم به نتيجه برسانم.(دكارت)
حل مسئله ها،عبارت است از خود ويژه ترين وخاص ترين نوع تفكر آزاد(ويليام جيمز)
باروي درخت رياضي،خوابي است كه جزبه خيش رؤياي فردي همه ما صورت واقعي نمي گيرد،پس چه شيرين ومغرورانه است اگر دست نياز صميمانه اي به سوي هم دراز كنيم.
ويادمان باشد كه در رياضيات هم (ذوق وهنر)همه كارهاي بالنده وشكوفا در تمام رده هاي تخصصي تا ترويجي است.
رياضي كاري است كه رياضيدان مي كند.
رياضي زبان علم است وعلم زبان طبيعت است وبراي درك وآشنايي با طبيعت بايد با اين زبان آشنا بود.
الفياي رياضيات نظريه مجموعه ها است ودستور زبان رياضي منطق رياضي است كه فن استدلال است.تقريبا همه مفاهيم رياضيات را مي توان از نظربه ها مجموعه ها استخراج كرد.(يورباكي).
افلاطون به كاربرد رياضيات در تمام شئون زندگي اعتقاد داشت ودراين اعتقاد افراط مي كرد.بدان حدكه بر در مدرسه خود نوشته بود:
كسي كه رياضي(هندسه)نمي داند داخل نشود.
ومي گفت خداقبل از هر چيز رياضيدان است.