اگه نفر قبلیت اشنا دربیاد چیکار میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ف امیل یا دوست صمیمی...