redirect.php?a=***.candelliran.com/product/d...330/سـرور Dell PowerEdge T330 ،یکـی از سـرورهای تـک پردازنـده و ایسـتاده Dell اسـت کـه بـا بهرهگیـری از قـدرت پـردازش مناسـب و میـزان پشـتیبانی از هـارد و رم بـه انـدازه مطلـوب، یکـی از مناسـبترین گزینههـا بـرای کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط میباشـد، ایـن سـرور، بسـیار کـم صدا و بـا قابلیت اسـتفاده در دمـای طبیعی محیط (بـدون نیاز بـه سیسـتم خنک کننـده) میباشـد. از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:• مناسب جهت استفاده در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMB.)• مناسب جهت استفاده برای دیتابیسهای نرمافزارهای مالی و اتوماسیون اداری و مجازیسازی.• بهرهگیری از نسل پنجم پردازندههای ۱۲۰۰-E3 از سریXeon از شرکت Intel.• بهرهگیری از قابلیتهای دسترسی از راه دور بر بستر اینترنت (iDrac.)• محافظت همه جانبه از اطالعات کاری مهم بوسیله Controller Raid سختافزاری قدرتمند.• بهرهگیری از دو منبع تغذیه قدرتمند• دارای ۳ سال گارانتیredirect.php?a=***.candelliran.com/product/dell-poweredge-t330/