redirect.php?a=***.candelliran.com/product/d...سـرورDell PowerEdge R930 ،تنها سـرور ۴ یونیت Dell اسـت که مشـخصات و امکانات بینظیری دارد. این سـرور قویتریـن سـرور قابـل نصـب در رک حـال حاضـر Dell میباشـد کـه بـرای اسـتفاده در سـازمانهای بزرگ به عنوان سـرور مرکـزی طراحـی شـده اسـت. روی این سـرور میتـوان در مجموع ۲۷ هسـته پردازنده بـا اسـتفاده از ۴ پردازنده همزمان از انـواع قدرتمنـد E7 Xeon Intel داشـت. همچنیـن میـزان رم و فضـای هـاردی کـه این سـرور در اختیـار یک مجموعه قـرار میدهـد، قطعـاَ آن سـازمان را از داشـتن هـر سـرور دیگـری بینیـاز میکند. این سـرور، یـک غول تمام عیار اسـت.از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:• مناسـب جهـت اسـتفاده در سـازمانهای بـزرگ بـه عنـوان سـرور مرکـزی و بـرای امـوری چـون مجازیسـازی پیشـرفته، مجازیسـازی کالینتهـا )VDI ،)دیتابیسهـای حجیـم بـا پـردازش سـنگین و …• بهرهگیری از ۴ پردازنده همزمان و قدرتمند v3 8800-E7 از سری Xeon از شرکت Intel• بهرهگیری از قابلیت دسترسی از راه دور بسیار قوی و پیشرفته بر بستر اینترنت (iDrac)• محافظت همه جانبه از اطالعات مهم بوسیله دو Controller Raid سخت افزاری همزمان فوق قدرتمند• بهرهگیری از ۴ منبع تغذیه همزمان با قدرت و کیفیت عالی• قابلیت نصب کارت ۰٫۳ PCIe تا ۱۰ عدد• دارای ۳ سال گارانتیredirect.php?a=***.candelliran.com/product/dell-poweredge-r930/